crowd.one Crowdfunding and Alternative Finance in Europe

Profiler.dk

Crowdangels logo

General

Founded: 2012

Type: Equity-based crowdfunding

Equity-based crowdfunding - geography: Poland

CO. no.: Na.

Description

CrowdAngels.pl is a website and the first platform in Poland offering only an equity crowdfunding. With service crowdangels.pl (necessarily) young and aspiring businessmen can turn to the community of Internet users and investors crowdangels offer capital support their projects, often in the phase of seed or start-up and thus raise capital to start.

CrowdAngels.pl jest serwisem internetowym i pierwsz? platform? w Polsce oferuj?c? tylko crowdfunding udzia?owy. Dzi?ki serwisowi crowdangels.pl (niekoniecznie) m?odzi i aspiruj?cy biznesmeni mog? zwróci? si? do spo?eczno?ci internautów oraz inwestorów crowdangels z ofert? wsparcia kapita?owego ich projektów, cz?sto w fazie seed czy start up i tym samym pozyska? kapita? na start.

Website

Website screenshot / thumbnail of http://crowdangels.pl/ (Crowdangels)

Founders Crowdangels

CEO, Przemyslaw Róziecki

LinkedIn

Type: Entrepreneur

Description: Przemyslaw Róziecki - theorist and practices crowdfunding, investor and investment advisor. The originator and founder of crowdangels.pl and sharevestors.com - the first sites in the country specializing in their respective industries.


Twitter Logo

Tweets by Founders, Employees & Crowdangels

Address Crowdangels

Crowdangels.pl
Trylinskiego 14
10-683 Olsztyn
Poland

Back to top

© Crowd.one 2021
Get listed etc.: info[a]crowd.one